Jungiaans coachen - Analytische therapie
 

Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland

Informatiefolder over de behandeling van psychische klachten of stoornissen, met als uitgangspunt het bereiken van innerlijke harmonie, tussen belevings- en buitenwereld.

 

Introductie

Als een patiënt in aanmerking komt voor psychotherapie, kunt u voor verwijzing naast andere therapievormen ook Analytische Therapie overwegen. Analytische Therapie duurt niet langer of korter dan andere therapievormen, maar kiest een andere ingang tot het oplossen van psychische problemen. De meeste therapeutische ‘scholen’ zijn gericht op aanpassing van het maatschappelijk functioneren van cliënten en gaan er daarbij van uit, dat inzicht in de eigen problematiek, veranderingen van gedragspatronen en het opheffen van weerstanden ook tot persoonlijke harmonie leiden.


Analytische Therapie heeft als uitgangspunt dat echte verandering berust op innerlijke harmonie tussen belevings- en buitenwereld; die verandering is alleen te bereiken door intuïtieve bewustwording. Niet de maatschappelijke aanpassing, maar de mens staat daarbij centraal: een mens moet toch minstens in harmonie met zichzelf zijn om als evenwichtig mens in de samenleving te kunnen functioneren. Hoe mooi de theorie ook is, praktische resultaten geven de doorslag: deze folder geeft u informatie over de vormen van Analytische Therapie en hoe u uw patiënten kunt verwijzen.

 

Analythische Therapie

Het referentiekader van Analytische Therapie heeft zijn oorsprong in de filosofische en analytische psychologische ideeën van de Zwitserse psychiater Prof. Dr. C.G. Jung. Jung was een van de grondleggers van de psychoanalyse. Na zijn breuk met Freud ontwikkelde Jung zijn eigen theoretisch systeem, welke hij de analytische psychologie noemde. Veel door Jung geïntroduceerde begrippen zoals: persoonlijk- en collectief onbewuste, introvert, extravert, anima-animus, complexen en archetypen zijn gemeengoed geworden. Jung heeft met zijn theorie over het onbewuste de opening gemaakt naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van zielsprocessen door middel van de archetypische symboliek. Hij zag psychotherapie als een intensieve interactie tussen twee mensen die elkaar sterk beïnvloeden, waarbij bewuste en onbewuste processen een rol spelen en in de dialoog onderzocht dienen te worden. In dit proces is de individuele ontwikkeling van de mens belangrijk, zodat ieder mens de persoon kan worden die hij in wezen is en datgene kan doen wat bij hem past. Het therapeutisch werk is gebaseerd op het principe dat het onbewuste zich uit door middel van symbolische fragmenten die in het bewuste leven moeten worden geïntegreerd. Dit natuurlijke integratieproces, evenals andere elementen uit het gedachtegoed van Jung, biedt de belangrijke conceptuele achtergrond tot behandeling van uitingen van zielsprocessen c.q. complexwerking bij de mens, zowel voor de behandeling van symptomen, als persoonlijkheidsstoornissen. Hierdoor wordt een vorm van psychisch functioneren mogelijk die niet alleen gezonder is maar ook meer energie geeft, omdat dit beter overeenstemt met de eigen persoonlijkheid.


Analytische Therapie

De Analytisch Therapeut werkt met inzichten uit de psychoanalyse en de analytische psychologie van Jung. Het gaat om een psychodynamische therapievorm waarin de analyse van de onbewuste processen centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is zelfontdekking. Niet alleen verdrongen ervaringen worden behandeld door middel van trauma analyse, maar ook het waartoe van ervaringen en klachten komt aan bod door te werken met het bewust maken van gedissocieerde energiegebieden
(complexen), integratie van de ik-kernen van het cognitieve bewustzijn (beleving) en integratie van mannelijke en vrouwelijke energieën binnen de mens door middel van archetypische symboliek.


Hoe werkt de Analytisch Therapeut?

De Analytisch Therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken van uiteenlopende scholen. Door analyse van hetgeen zich aandient uit het onbewuste worden verschillende ervaringen geïntegreerd in het heden van de persoon. Er komt zicht op het persoonlijk thema dat achter de vragen, conflicten en concrete klachten ligt. Op bepaalde momenten in de therapie maakt de Analytisch Therapeut van het ik-besef en de ik-sterkte gebruik van cognitieve en of gedragsmatige technieken, op andere momenten juist meer van inzichtgevende en integratie technieken. Er wordt o.a. gewerkt met gesprektherapie, actieve imaginatie, droomanalyse en creatieve uitingsvormen.


Voor wie bestemd?

Deze therapievorm is geschikt voor de behandeling van allerlei vormen van psychopathologie zoals deze zijn beschreven in de DSM-V.
Niet alleen cliënten met bijvoorbeeld angst-, dwang-, stemming-, eet-, of dissociatieve stoornissen maar ook cliënten met persoonlijkheidsstoornissen komen in aanmerking voor analytische therapie. Eventuele contra-indicaties zijn acute psychotische stoornissen en/of ernstige verslavingsproblematiek.


Hoe lang?

De therapie moet worden afgestemd, uitgevoerd en geëvalueerd op een manier die het beste past bij het individu. De duur van de therapie wordt dan ook in overleg met de cliënt bepaald en varieert van een paar gesprekken tot enkele maanden. De frequentie is bij aanvang meestal één keer per week.


Wordt Analytische Therapie vergoed?

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden Analytische Therapie of vergoeden een aantal sessies. Overleg met de zorgverzekeraar is aan te bevelen.


Is er een kwaliteitsborging?

Allereerst is er de 4-jarige opleiding aan het Jungiaans Instituut te Nijmegen waar de therapeut kennis maakt met de kerngedachten van Jung, zijn therapeutisch werk en zijn kaders.

Daarnaast is er de overkoepelende organisatie JVATN (Jungiaanse Vereniging Analytische Therapeuten Nederland) die de kwaliteit bewaakt van haar leden door verplichte bij- en nascholingsactiviteiten via een puntenbeoordelingssysteem, een tuchtrechtcollege en een commissie van beroep om eventuele klachten zowel procedureel als juridisch professioneel af te handelen.

Deze kwaliteitsbewaking is een volwaardig equivalent van het in de medische wereld gangbare puntensysteem binnen de kwaliteitsborging.

Zie ook www.jvatn.nl